LGBTQIA+ slovarček

LGBTQIA+ je krovni pojem oz. vedno dopolnjujoča se kratica, ki zajema zelo heterogeno skupino neheteroseksualnih identitet in spolnih orientacij – lezbijke, geje, biseksualne osebe, transspolne osebe, queer, interspolne, aseksualne osebe itd. Čeprav se posameznice_ki, ki so zastopane_i pod oznako LGBTQIA+, med seboj lahko močno razlikujejo, poglavitna sila, ki jih povezuje, izvira iz članstva v manjšinski družbeni skupini (Takács, 2009).

 

L

lezbijke; osebe, ki se identificirajo kot ženske in jih romantično in/ali seksualno privlačijo druge ženske

G

geji; osebe, ki se identificirajo kot moški in jih romantično in/ali seksualno privlačijo drugi moški

B

biseksualne osebe; sprva označevalo osebe, ki jih privlačijo moški in ženske, ne nujno na enak način ali v enaki meri. Zadnje čase lahko biseksualnost označuje tudi osebe, ki jih privlači več spolov (npr. nebinarni spoli) oz. bolj splošno pomeni privlačnost do več kot enega spola.

T

transspolnost, transspolne osebe – osebe, katerih spolna identiteta se razlikuje od spola, pripisanega ob rojstvu (npr. oseba, ki ji je bil ob rojstvu pripisan moški spol, se identificira kot ženska). Transspolnost je krovni pojem, ki zajema vse spolne identitete, ki presegajo cisnormativnost.

Transseksualnost oz. transseksualne osebe so osebe, ki so s pomočjo hormonske terapije in/ali operacij odpravile neskladnost med spolom, pripisanim ob rojstvu in spolno identiteto. Za nekatere transspolne osebe je lahko transseksualnost žaljiv izraz, zato je v vseh kontekstih bolj priporočljiva uporaba izraza transspolnost.

 

Q

Kvir (Queer) – pogosto se kvir uporablja kot pojem, ki vključuje vse neheteroseksualne in cisspolno nenormativne identitete. Sama oznaka kvir v resnici pomeni načelno zavračanje oznak oz. etiket (torej jo uporabljajo osebe, ki ne želijo ali ne morejo svoje identitete označiti z bolj specifično etiketo), hkrati kvir pomeni kritiko vseh normativnih spolnih usmerjenosti in identitet. Včasih se je beseda kvir v angleščini uporabljala kot žaljivka za LGBTQIA+ osebe, dandanes je skupnost besedo ponovno prevzela za svojo in jo navdala s pozitivnim pomenom (še vedno pa moramo biti pazljivi, saj lahko beseda še vedno koga užali).

Questioning – oseba, ki prevprašuje svojo identiteto in ni gotova, kako se identificira (npr. oseba ki prevprašuje svojo spolno orientacijo in/ali spolno identiteto)

I

Interspolnost, interspolne osebe – osebe, ki imajo biološke/telesne lastnosti, ki jih ne moremo kategorizirati kot izključno ženske ali izključno moške. Interspolnost je naravno prisotna variacija v človeški biologiji in se kaže pri 1–2 % novorojenčkov. Zastarel izraz za interspolnost je hermafroditizem, hermafrodit, katerega uporaba pa ni več primerna in je lahko žaljiva.

A

Aseksualnost, aseksualne osebe – osebe, ki doživljajo nizko raven ali popolno odsotnost želje po spolnosti, spolnih odnosih. Aseksualne osebe so lahko v romantični zvezi in čutijo romantično privlačnost do druge osebe, vendar ne čutijo želje po spolnosti ali pa jo čutijo v manjši meri.

 

+

 

panseksualnost, panseksualne osebe – osebe, ki jih romantično in/ali seksualno privlačijo osebe, ne glede na njihov spol (je širši termin kot biseksualnost, ki implicira privlačnost do dveh spolov)

demiseksualnost, demiseksualne osebe – osebe, ki seksualno privlačnost občutijo šele po tem, ko z drugo osebo vzpostavijo čustveno vez

nebinarnost, nebinarne osebe – osebe, katerih spolna identiteta presega okvir spolne binarnosti (moški/ženski spol). Osebe so lahko npr. spolno fluidne – prehajajo med različnimi spoli, aspolne – ne čutijo spola oz. je ta konstrukt zanje irelevanten, genderqueer itd.

vse ostale cisspolno nenormativne in/ali neheteroseksualne identitete

Drugi pogosti izrazi, ki se nanašajo na LGBTQIA+ skupnost

razkrivanje (coming out) – proces, v katerem oseba svojo spolno usmerjenost in/ali spolno identiteto razkrije sebi in/ali drugim. Razkrivanje ni enkraten dogodek, saj so se LGBTQIA+ osebe primorane celotno življenje razkrivati novim osebam, ki jih spoznajo.

spolna identiteta – osebno, notranje doživljanje lastnega spola. Spolna identiteta se lahko ujema s spolom, pripisanim ob rojstvu (cisspolnost), ali pa ne (transspolnost, nebinarnost).

spolni izraz – navzven vidne lastnosti, prezentacija spolne identitete, ki se kaže v oblačilih, uporabi ličil, obliki pričesk itd.

heteronormativnost – družbene norme in prakse, ki predpostavlja, da so vse osebe heteroseksualne in predstavlja heteroseksualnost kot edino družbeno sprejeto spolno usmerjenost

cisnormativnost – družbene norme in prakse, ki predpostavljajo, da so vse osebe cisspolne, da se torej njihov spol, pripisan ob rojstvu, ujema z njihovo spolno identiteto

cisspolnost – cisspolna oseba je oseba, katere spolna identiteta se ujema s spolom, pripisanim ob rojstvu (oseba, ki so ji ob rojstvu pripisali ženski spol se tudi sama identificira kot ženska)

homofobija – iracionalni strah, nestrpnost, sovraštvo do istospolno usmerjenih oseb

 

heteroseksizem – v zadnjem času se pogosto uporablja izraz heteroseksizem, ki označuje stališča, prepričanja o večvrednosti, normalnosti heteroseksualnih oseb in hkrati lahko pomeni nestrpnost, sovraštvo, diskriminacijo neheteroseksualnih identitet

Organizacije in društva, ki delujejo na področju LGBTQIA+ oseb

Društvo informacijski center Legebitra: https://legebitra.si/

DIC Legebitra je civilnodružbena organizacija LGBT, ki deluje na področjih človekovih pravic, izobraževanja, duševnega, fizičnega in spolnega zdravja. Med drugim nudijo psihosocialno svetovanje, podporne skupine, pravno svetovalnico, delujejo pa tudi na področju HIV testiranja in preventive.

Društvo DIH: http://www.dih.si/

Društvo DIH je neprofitna nevladna organizacija, ki stremi k opolnomočenju in dobremu počutju LGBTQIA+ oseb in skupnosti v Sloveniji.

Društvo Parada ponosa: http://www.ljubljanapride.org/

Društvo Parada ponosa želi prispevati k vzpostavitvi družbe, ki bo nediskriminatorna, vključujoča in odprta do vseh, ne glede na spol, spolno usmerjenost, spolno identiteto ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Ustanovljeno je z namenom uresničevanja človekovih pravic in interesov LGBTQIA+ populacije.

Zavod TransAkcija: https://transakcija.si/

Zavod TransAkcija ponuja številne aktivnosti, namenjene transspolnim in cisspolno nenormativnih osebam. Aktivnosti vključujejo osebno svetovanje, trans podporno skupino, podporo pri komunikaciji in obiskovanju medicinskih in uradnih institucij itd.

Društvo Kvartir: https://kvartir.org/

Društvo Kvartir je kvir feminističen kolektiv, ki deluje na področju biseksualnosti, transspolnosti ter LGBT kulture, skupnosti in zdravja.